วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปรายงานหน้าชั้นเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2551
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สำคัญ  ดังนี้
             .  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ
.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ
.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ
. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น
.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
                . ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร 
                . ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ             
                . ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต
.  มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
.  มุ่งมั่นในการทำงาน
๗.  รักความเป็นไทย
.  มีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด
. ตัวชี้วัดชั้นปี   เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ          (ประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๓)           
. ตัวชี้วัดช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ ๔- ๖)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
                ๑. กิจกรรมแนะแนว
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
                .  กิจกรรมนักเรียน
       เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ               
     . กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
     .กิจกรรมชุมนุม ชมรม
. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
                ระดับประถมศึกษา
                        () ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
                        (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
                        (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
            ระดับมัธยมศึกษา
                        (๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
                        (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด
                        (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
                        (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
         เกณฑ์การจบการศึกษา
                   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
                          (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน        ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
                          (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
                        (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์                   การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
          (๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
                           (๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
                  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                    (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
                        (๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓ หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
                        (๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
                        (๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
                        (๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
 ๓ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                         (๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า  ๘๑  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๓๙  หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
                         (๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๓๙ หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า ๓๘ หน่วยกิต
                         (๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์                 การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
                         (๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
                         (๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประวัติการศึกษา

1. จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
2. จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย   โรงเรียนสตึก
3. จบปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4. ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท  ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2549 วิชาเอกพลศึกษา (สมัยสาวๆ)

อบรมลูกเสือ A.T.Cระดับขั้นผู้นำชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
24-30 พ.ย. 53

จัดวันขึ้นปีใหม่ วันคริสตร์มาส วันเด็กแห่งชาติ ปี54 รร.บ้านปลัดมุม (การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล-ม.3)

ปฐมนิเทศ ป.โท รุ่น3ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จ.ปทุมธานี
ทัศนศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่12-14 ก.พ.54 (บรรยากาศที่ชลบุรีจ้า)